top of page

Motivation

Motivationen styrs av våra inre behov och påverkar vårt beteende. Ett behov kan vara av olika slag såsom basalt (t ex sömn och mat), kognitivt (rör bl a tänkande, inlärning och beslutsfattande) och emotionellt (d v s känslomässigt betingat). Behovet tar ofta formen av önskningar, drömmar och visioner. Behov skapar drivkraft och motivation är en mental drivkraft.


Det finns en rad olika sätt att kategorisera motivation. Man kan dela upp den i intern och extern samt medveten och omedveten. Intern eller inneboende motivation är den som rör allt det vi gör för att känna oss tillfreds och nöjda – att stilla vår nyfikenhet kan vara en. Intern motivation härrör från intresset för själva aktiviteten eller utförandet av den. Extern motivation rör det vi gör för att få belöning, uppskattning och erkännande från andra än oss själva. Motivation kan vara både medveten och omedveten (automatiserad) när vi agerar.


Motivation bör också beskrivas i neurovetenskapliga termer. Motivation är starkt förknippad med signalsubstansen dopamin. Dopamin ingår i vårt belöningssystem och har en direkt inverkan på vårt beteende. Om vi upplever ett behov som stort, stiger dopaminnivån. Den påverkas av de förväntningar vi bär på – känslans valens. Lockande upplevelser höjer dopaminnivån och stärker vårt uppsökande beteende. Det finns även belägg för att dopamin generellt påverkar graden av nyfikenhet och utforskande beteende.


Oavsett olika indelningar, kategorier och beskrivningar av motivation har den alltid sin grund i ett värde. Om värdet är högt ökar vår motivation. Om värdet är lågt minskar den. Vår motivation styrs med andra ord av hur vi upplever vårt behov. Detta erfar både du och jag i vårt vardagliga liv. Ett enkelt exempel är det basala behovet av mat. Om vi är hungriga upplever vi ett stort behov (med högt värde) att få äta. När vi är mätta, sjunker eller försvinner det (lågt eller inget värde).


Behovet färgas också av våra minnen och uppfattningar. Det är på så vis utsträckt i tiden, både bakåt och framåt. Detta får till följd att behovet påverkas av det vi varit med om och hur vi tänker kring framtiden. Det gäller inte bara behovet i sig utan allt det som behöver hända för att det ska tillgodoses. Vi har uppfattningar om eller föreställningar gällande både behovet i sig och allt det som rör vägen fram till uppfyllelse. Vi har nog alla erfarenhet av att ha behövt göra om vissa saker för att lyckas slutföra. Behöver vi göra om många gånger, kan vår motivation påverkas inför nästa gång vi ställs inför samma uppgift. Dels kanske vi drar oss för att göra den igen dels kanske resultatet inte känns lika angeläget längre med tanke på vår stora insats. Vi föreställer oss att det kommer att bli lika ansträngande vid kommande tillfälle, när det inte alls behöver förhålla sig så…


I vissa speciella fall finns inget utrymme för tankar och reflektion. Behovet är omedelbart. Det kan handla om starka emotioner, t ex akuta situationer. I en akut situation reagerar vi instinktivt. Vår överlevnad blir primär. Många gånger handlar det om stora värden och överväldigande känslor – framför allt rädsla. Det kan vara knepigt att avgöra om vår motivation, i betydelsen viljan att agera, är medveten eller omedveten. Hur vi faktiskt agerar i ett skarpt läge kan vara vanskligt att förutsäga. Sådana situationer belyser hur behov, agerande och motivation kan påverka varandra på djupet. Värdet kan vara stort, motivationen hög men känslomässiga reaktioner tar över – reaktioner vi inte viljemässigt har någon kontroll över. Detta blir tydligt även i idrottssammanhang då prestationskrav kan få olika effekter.


Våra behov bottnar i vad vi känner. Följaktligen är även vår motivation beroende av vad vi känner. Vårt känsloliv i sin helhet påverkar vår motivation. Som individ kan man naturligt vara mer eller mindre driftig men jag ser inte motivation som någon egenskap. Jag tror vi behöver vara aktiva för att underhålla och förstå den. Vi behöver ta god hand om oss själva. Vi behöver också ta vara på våra önskningar, drömmar och visioner, låta dem ta plats, ta form och verka riktande på våra handlingar.


Vår motivation har drag av en naturkraft och är en fantastisk motor. Vår motivation är orsaken till överlevnad och utveckling. Vår motivation är något vi ska värna, använda och odla. Den väcker, formar och riktar vårt beteende mot olika mål. Med stark motivation kan man överträffa sig själv! Med stark motivation kan man uppleva sitt större jag.


När känner vi oss motiverade? Vi är många som flammar upp varje nyår men tolvslaget är en vek grund för ett målbygge. Visst växer motivationen när vi upplever att något behöver förändras. Andra gånger får den näring när vi är med om något inspirerande. Det kan också ske så att vi plötsligt råkar ut för något – något som gör att vi tänder till.


När vi sätter upp mål är motivation nyckeln till förverkligandet av dem. Motivation avgör inte bara vad vi väljer utan också att vi når vårt mål. Motivation är den drivkraft som avgör storleken på vår insats – engagemanget – samt längden på vår insats – uthålligheten. Är vår drivkraft stark nog tar den oss ända fram till målet.


Om vi vill ta ansvar för och måna om vår motivation finns det två ovärderliga källor. Den ena är vår nyfikenhet. Den andra är att utbyta idéer. Lyssna till dig själv. Lyssna till andra. Bli inspirerad och engagerad. Det kan handla om precis vad som helst. Motivation är bränsle, något som lyser upp vår väg och tar oss vidare på den. Varför inte ta ett första steg? Det är du som formar din framtid!

Vad motiverar dig? Vad gör dig nyfiken? Vilka inspirerar dig?


Vilken väg blir din nya?


Allt gott!

Ingrid14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Flow

Flow, flyt, att vara i zonen… Det finns olika uttryck för det tillstånd som har kallats den optimala upplevelsen. Den kan beskrivas som att innefatta ett subjektivt värde, engagemang och en känsla av

Vad vill du ha?

Allt levande har en slags inneboende drivkraft. Dess syfte bottnar i organismens överlevnad och fortplantning. Den byggs upp av elektrokemiska reaktioner och processer som omvandlar energi. Det är fas

Var är du?

Är du i nuet? Vi befinner oss alla i nuet men är vi där egentligen? Hur ofta är vi på plats i bemärkelsen närvarande och varför är det viktigt? Vi klarar det mesta ändå men det handlar inte så mycket

Opmerkingen


bottom of page